اعضای گروه‌های علمی-تخصصی

عنوان گروه­‌ها نام و نام خانوادگی مسئولان گروه­‌ها اطلاعات تماس
حوزه­‌های سیاستی رفاه اجتماعی
سیاستگذاری حفظ سطح درآمد و فقرزدایی مدیر: آقای دکتر حبیب جباری 

دبیر: آقای مهدی نصرت آبادی

jabbari.habib@gmail.com
سیاستگذاری اشتغال مدیر: آقای مستجاد حسینی 

دبیر: …….

mostajad@gmail.com
سیاستگذاری آموزش مدیر: خانم دکتر معصومه قاراخانی 

دبیر: …….

qarakhanim@gmail.com
سیاستگذاری مسکن مدیر: آقای کمال اطهاری 

دبیر: …….

sh.alborz@gmail.com
سیاستگذاری سلامت، بهداشت و درمان مدیر: آقای دکتر مظفر کریمی 

دبیر: آقای غلامرضا قائدامینی هارونی

mzk1346@gmail.com
سیاستگذاری مراقبت اجتماعی مدیر: آقای دکتر ستار پروین 

دبیر: …….

Sparvin1359@gmail.com
سیاستگذاری آسیب‌­های اجتماعی مدیر: آقای دکتر مسعود عالمی 

دبیر: آقای صلاح الدین کریمی

masood_alami@yahoo.com
سیاستگذاری بیمه­‌های اجتماعی مدیر: آقای فرشید یزدانی 

دبیر: …….

far.yazd1@gmail.com
زمینه‌­های مرتبط با رفاه اجتماعی
مدیریت و سازماندهی رفاه مدیر: آقای دکتر رضا امیدی 

دبیر: …….

rezaomidi79@gmail.com
بخش سوم و رفاه مدیر: آقای دکتر رضا صفری­شالی 

دبیر: …….

reza_safaryshali@yahoo.com
نظریه‌­های رفاه مدیر: آقای دکتر حبیب پور 

دبیر: …….

karamhabibpour@yahoo.com
اقتصاد رفاه مدیر: آقای میثم هاشم خانی 

دبیر: …….

m.hashemkhany@gmail.com
رفاه، جنسیت و خانواده مدیر: آقای ابوالفضل امانیان 

دبیر: آقای سینا احمدی

abi.reyhan@gmail.com
فرهنگ و رفاه مدیر: آقای دکتر مرتضی قلیچ 

دبیر: …….

morteza2584@yahoo.com
دین و رفاه اجتماعی مدیر: آقای دکتر سعید وصالی 

دبیر: …….

saidvesali2005@yahoo.com
حقوق رفاه مدیر: ……. 

دبیر: …….

گروه­‌های هدف رفاه اجتماعی
رفاه کودکان مدیر: خانم محبوبه حامد 

دبیر: …….

mahboube.hamed@gmail.com
رفاه جوانان مدیر: ……. 

دبیر: …….

رفاه سالمندان مدیر: دکتر سید حسین محققی کمال 

دبیر: خانم نسیبه زنجری

hosseinmohaqeq@gmail.com
رفاه معلولان مدیر: آقای محمد موسوی خطاط 

آقای سیدابراهیم احمدی

moosavy@iran.ir
رفاه مهاجران و پناهجویان مدیر: ……. 

دبیر: …….