واحدهای اجرایی

نام واحد نام و نام خانوادگی مسئول واحد اطلاعات تماس
دبیرخانه انجمن آقای محسن زارع
واحد ارتباطات و انتشارات 

(روابط عمومی، انتشارات، سایت، خبرنامه، …)

خانم پیرنهاد (روابط عمومی)
آقای تسلیمی (سایت)
خانم مبلغ (انتشارات)
واحد امور بین­الملل آقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی
واحد امور اداری- مالی آقای فرهاد بزرافکن
واحد همایش­ها و نشست­ها آقای ابوذر قاسمی
واحد آموزش و پژوهش آقای رحمان فراهانی
واحد دفاتر استانی آقای دکتر رضا محبوبی