هیئت مدیره

سمت نام و نام خانوادگی اطلاعات تماس
رئیس آقای دکتر رضا صفری شالی
نائب رئیس آقای غلامعلی قربانی
خزانه دار آقای دکتر منصور فتحی
عضو اصلی آقای دکتر سعید وصالی
عضو اصلی آقای  دکتر کرم حبیب‌پور گتابی
بازرس اصلی آقای ابوذر قاسمی‌نژاد
بازرس علی البدل آقای رحمان فراهانی
عضو علی البدل
عضو علی البدل