اعضای گروه‌های علمی- تخصصی

عنوان گروه­‌هانام و نام خانوادگی مسئولان گروه­‌هااطلاعات تماس
حوزه­‌های سیاستی رفاه اجتماعی
سیاستگذاری حفظ سطح درآمد و فقرزداییمدیر: آقای دکتر حبیب جباری

دبیر: آقای مهدی نصرت آبادی

jabbari.habib@gmail.com
سیاستگذاری اشتغالمدیر: آقای مستجاد حسینی

دبیر: …….

mostajad@gmail.com
سیاستگذاری آموزشمدیر: خانم دکتر معصومه قاراخانی

دبیر: …….

qarakhanim@gmail.com
سیاستگذاری مسکنمدیر: آقای کمال اطهاری

دبیر: …….

sh.alborz@gmail.com
سیاستگذاری سلامت، بهداشت و درمانمدیر: آقای دکتر مظفر کریمی

دبیر: آقای غلامرضا قائدامینی هارونی

mzk1346@gmail.com
سیاستگذاری مراقبت اجتماعیمدیر: آقای دکتر ستار پروین

دبیر: …….

Sparvin1359@gmail.com
سیاستگذاری آسیب‌­های اجتماعیمدیر: آقای دکتر مسعود عالمی

دبیر: آقای صلاح الدین کریمی

masood_alami@yahoo.com
سیاستگذاری بیمه­‌های اجتماعیمدیر: آقای فرشید یزدانی

دبیر: …….

far.yazd1@gmail.com
زمینه‌­های مرتبط با رفاه اجتماعی
مدیریت و سازماندهی رفاهمدیر: آقای دکتر رضا امیدی

دبیر: …….

rezaomidi79@gmail.com
بخش سوم و رفاهمدیر: آقای دکتر رضا صفری­شالی

دبیر: …….

reza_safaryshali@yahoo.com
نظریه‌­های رفاهمدیر: آقای دکتر حبیب پور

دبیر: …….

karamhabibpour@yahoo.com
اقتصاد رفاهمدیر: آقای میثم هاشم خانی

دبیر: …….

m.hashemkhany@gmail.com
رفاه، جنسیت و خانوادهمدیر: آقای ابوالفضل امانیان

دبیر: آقای سینا احمدی

abi.reyhan@gmail.com
فرهنگ و رفاهمدیر: آقای دکتر مرتضی قلیچ

دبیر: …….

morteza2584@yahoo.com
دین و رفاه اجتماعیمدیر: آقای دکتر سعید وصالی

دبیر: …….

saidvesali2005@yahoo.com
حقوق رفاهمدیر: …….

دبیر: …….

گروه­‌های هدف رفاه اجتماعی
رفاه کودکانمدیر: خانم محبوبه حامد

دبیر: …….

mahboube.hamed@gmail.com
رفاه جوانانمدیر: …….

دبیر: …….

رفاه سالمندانمدیر: دکتر سید حسین محققی کمال

دبیر: خانم نسیبه زنجری

hosseinmohaqeq@gmail.com
رفاه معلولانمدیر: آقای محمد موسوی خطاط

آقای سیدابراهیم احمدی

moosavy@iran.ir
رفاه مهاجران و پناهجویانمدیر: …….

دبیر: …….