پ
با همراهی انجمن علمی رفاه اجتماعی

برگزاری همایش ملی مددکاری با محوریت اخلاق اجتماعی

  همایش ملی مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. Image already added

 

همایش ملی مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.