واحدهای اجرایی

نام واحدنام و نام خانوادگی مسئول واحداطلاعات تماس
دبیرخانه انجمنآقای محسن زارع 
واحد ارتباطات و انتشارات

(روابط عمومی، انتشارات، سایت، خبرنامه، …)

خانم پیرنهاد (روابط عمومی)
آقای تسلیمی (سایت) 
خانم مبلغ (انتشارات) 
واحد امور بین­المللآقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی 
واحد امور اداری- مالیآقای فرهاد بزرافکن 
واحد همایش­ها و نشست­هاآقای ابوذر قاسمی 
واحد آموزش و پژوهشآقای رحمان فراهانی 
واحد دفاتر استانیآقای دکتر رضا محبوبی