هیئت مدیره

سمتنام و نام خانوادگی اطلاعات تماس
رئیسآقای دکتر رضا صفری شالی
نائب رئیسآقای غلامعلی قربانی
خزانه دارآقای دکتر منصور فتحی
عضو اصلیآقای دکتر سعید وصالی
عضو اصلیآقای  دکتر کرم حبیب‌پور گتابی
بازرس اصلیآقای ابوذر قاسمی‌نژاد
بازرس علی البدلآقای رحمان فراهانی
عضو علی البدل
عضو علی البدل