پ
غلامرضا غفاری، ریحانه تمیزی فر

تبیین تحول ارزشی و ارتباط آن با نگرش های رفاهی

این مقاله به بررسی روند تغییرات ارزشی و رفاهی جامعه ایران در بین سه‌ نسل از ساکنان شهر تهران پرداخته‌است. پرسش کلیدی در این بررسی این است که “تحولات ارزشی و رفاه ذهنی برای نسل های مختلف جمعیت مورد مطالعه چه تفاوتی را نشان می‌دهد و این تفاوت چه پیوندی با تحولات اجتماعی حادث شده […]

این مقاله به بررسی روند تغییرات ارزشی و رفاهی جامعه ایران در بین سه‌ نسل از ساکنان شهر تهران پرداخته‌است. پرسش کلیدی در این بررسی این است که “تحولات ارزشی و رفاه ذهنی برای نسل های مختلف جمعیت مورد مطالعه چه تفاوتی را نشان می‌دهد و این تفاوت چه پیوندی با تحولات اجتماعی حادث شده در جامعه ایران را دارد؟” بنیان نظری این تحقیق به بررسی آرا و نظرات اندیشمندان مختلف جامعه‌شناسی در سه حوزه ارزش، تحولات نسلی و رفاه ذهنی پرداخته است.

دسترسی به محتوا، محدود شده‌است

برای مشاهده لطفاْ وارد شوید