- انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران - http://anjoman-refah.com -

بررسی نقش توسعه یافتگی محلات شهری بر میزان سرمایه اجتماعی نهادی

این تحقیق بر آن است تا دو محله متفاوت از نظر توسعه را در سطح شهر تبریز از منظر سرمایه اجتماع یمورد مقایسه قرار دهد. به عبارت دقیق‌تر، پرسش اساسی این پژوهش، پرسش از وضعیت سرمایه اجتماعی در محله گلشهر به عنوان محله مدرن و توسعه‌یافته شهر تبریز و محله ارم به عنوان محله سنتی، حاشیه‌نشیت و محروم این شهر است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از شیوه توصیفی با روش پیمایش می‌باشد.

دسترسی به محتوا، محدود شده‌است

برای مشاهده لطفاْ وارد شوید