- انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران - http://anjoman-refah.com -

بستر تاریخی ایجاد نظام آموزش عالی در ایران

در این مقاله سعی شده‌است که ریشه‌های ایجاد نظام دانشگاه در دوره مشروطه بررسی شود. اگر چه دانشگاه به صورت امروزی در ایران، در دوره رضاشاه با دانشگاه تهران تاسیس شده‌است اما ریشه‌های این رویداد را نباید تنها در مقطع رضا شاه جست و جو کرد بلکه ریشه‌های ان به دوره مشروطه بر می‌گردد. ریشه‌های تاسیس دانشگاه در دوره رضاشاه را باید در دیدگاه شعرا و روشن فکران دوره مشروطه، و نیز جنبش‌های اجتماعی مانند زنان و شکل‌گیری حقوق مدنی و سیاسی در این دوره و حقوق اجتماعی در دوره پهلوی اول دید.

دسترسی به محتوا، محدود شده‌است

برای مشاهده لطفاْ وارد شوید