- انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران - http://anjoman-refah.com -

مبانی روش شناسی در سلامت معنوی

این مقاله بر مبنای پژوهشی که با هدف ساخت مقیاسی با روایی و اعتبار مطلوب برای سنجش سلامت معنوی انجام شد. در تحقیق موردنظر، محور کار بر این پرسش بود که “چگونه می توانیم میزان سلامت معنوی را در یک جامعه اندازه‌گیری کنیم؟”. مبانی روش‌شناسی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی و از میان انواع پژوهش‌ها اکتشافی است.