انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

برگزاری همایش ملی مددکاری با محوریت اخلاق اجتماعی

 

همایش ملی مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.